MoveMe / Michal Jerzy Maciaszek

Regulamin sprzedaży

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy produktów cyfrowych.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sprzedawca – Michał Maciaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MoveMe Michał Maciaszek z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Janusza Meissnera 10/42, kod pocztowy: 03-982, posługujący się nr NIP: 1132545122 oraz REGON: 389504064.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za jej pośrednictwem.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

4. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://olivedrab-cheetah-542908.hostingersite.com

5. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną, jak np. umożliwienie udziału w szkoleniu online lub dostęp do treści cyfrowych (np. wideo, ebook, kurs online).

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej lub drogą e-mailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą e-mailową. 

9. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: michal.maciaszek@gmail.com

b. pisemnie na adres: MoveMe Michał Maciaszek ul. Meissnera 10/42, 03-982, Warszawa.

§4. Zagadnienia techniczne

1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,

b. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

c. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną. 

2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: 

a. umożliwienie Klientowi treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b. wyszukiwarka treści na stronie.

3. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty obejmujące treści cyfrowe, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

  1. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy.

§6. Treści cyfrowe

1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7, zawarcie Umowy na odległość. Przedmiotem tak zawartej Umowy są Produkty, których opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej. 

2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych. 

3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych (np. szkoleń online) nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§7. Składanie zamówienia

1. Zamówienia na Stronie internetowej można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. W celu złożenia Zamówienia, należy:

a. wybrać przedmiot zamówienia i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, który kieruje do podsumowania produktów

b. kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, 

c. dokonać płatności w jednym z dostępnych trybów.

3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia, co nie dotyczy produktów cyfrowych), o której Klient jest informowany na Stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do umowy sprzedaży. 

4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

5. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy.

§8. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Klientowi, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Produktu. 

2. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe odbywa się za pomocą loginu i hasła, które generuje Sprzedawca i/lub poprzez dostarczenie w wiadomości email linku do pobrania lub dostępu do Produktu (np. link do wideo lub dostęp do pokoju webinarowego). Informacja o sposobie dostarczenia Produktu znajduje się w opisie produktu na Stronie internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia. 

3. Z chwilą pierwszego zalogowania się, treści cyfrowe stanowiące zawartość Produktu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

4. W przypadku treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę do pobrania poprzez link w wiadomości email, rozpoczęcie świadczenia nastąpi w chwili dostarczenia Klientowi linku do treści cyfrowych. 

5. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Klient utraci dostęp do tych Produktów. 

6. Dostęp do Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, może być wyłączony przez Sprzedawcę, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z 30.dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

  1. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Klienta gdy dokonał on zakupu Produktu wbrew zaleceniom lekarskim czy wskazaniom zdrowotnym lub jeśli nie zasięgnął odpowiedniej porady lekarskiej co do zastosowania Produktu.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  3. W sytuacji gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia.

§9. Prawa i obowiązki stron

1. Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa. 

2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia dostępu do treści cyfrowych lub świadczenia usługi drogą elektroniczną z ważnego powodu, o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy. 

3. Klient dokonujący zakupu Produktu na rzecz innej osoby oświadcza, że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 

4. Klient zobowiązany jest korzystać z Produktów w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

a. korzystać nich w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej lub serwisów, za pomocą których świadczona jest usługa, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim,

c. nie rozpowszechniać treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§10. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.

2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy,

5. Klient za swoje zamówienie może zapłacić poprzez: 

a. płatność przelewem elektronicznym,

b. lub płatność kartą (Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
*Visa
*Visa Electron
*Mastercard
*Mastercard Electronic
*Maestro

Podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A.)

6. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczących poszczególnych produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.

7. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy. 

8. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli cena Produktu będzie nieprawidłowa na skutek błędnego działania Strony internetowej.

§11. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 

rękojmi. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkt.

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu. 

4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.

6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 

7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§12. Odstąpienie od Umowy 

1. Klient, dokonujący zakupu jako Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do tego odstąpienia.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: 

a. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy; 

b. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

4. W celu odstąpienia od Umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

5. Klient może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta: 

Adres konsumenta:

Nr rachunku bankowego

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§13. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies

§14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. W sytuacji, gdy Klient nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§15. Prawa autorskie 

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 

2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników. 

3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 

4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§16. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 lipca 2021 r.

en_US
Scroll to Top

This website uses cookies to provide you with the best experience on our website.